BIO/ STATEMENT

Urodzona 1985 w Warszawie, Polska.
Mieszka i pracuje w Warszawie.

W latach 2016 – 2019 współtworzyła duet twórczy drzeWO.

Głównym tematem moich prac jest człowiek traktowany jako tworzywo malarskie, a nie jako stereotypowy obiekt obserwacji psychologicznych. Ciało ludzkie fascynuje mnie ze względu na swoją zagadkowość, ponadczasowość, pierwiastek duchowy, uniwersalny wymiar. Dążę do upraszczania formy stosując coraz bardziej zredukowane środki wyrazu na rzecz większej siły wyrazu i trafności. W moich nowszych pracach figury zazwyczaj mają twarze pozbawione szczegółów, a ich ciała zaprezentowane są w sposób niejednoznaczny, umowny.
Malarstwo jest dla mnie twórczym procesem bazującym głównie na intuicji oraz refleksji. W swoich pracach staram się unikać przeintelektualizowania oraz emfazy przedstawiając ludzkie ciało głównie jako nośnik emocji, które ono wywołuje. Jest to dla mnie ważniejsze od konkretnej historii stojącej za obrazem. Każda z prac jest dla mnie pod wieloma względami odrębnym wyzwaniem, dlatego nie maluję seriami. Takie podejście prowokuje mnie do coraz to nowych rozwiązań formalnych.
Eksperymentuję z techniką, korzystam ze standardowych narzędzi pracy w niekonwencjonalny sposób. Nie definiuję jednoznacznie tematu, tytułu ani nastroju w jaki wprowadza praca. Obrazy mają bazować na współpracy z widzem, jego intuicji, wyobraźni. Pozostawiam odbiorcy pole do interpretacji i wskazuję, że żadna z nich nie musi być ostateczna. Świadomość, że ukończony obraz zaczyna żyć własnym życiem i tworzy dalsze relacje z otoczeniem bardzo mnie inspiruje.

Edukacja

2004 – 2009 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie
Dyplom z Malarstwa (wyróżnienie) u Prof A. Fałata, aneks z rysunku u Prof F. Starowieyskiego
2010 – 2012 Europejska Akademia Fotografii w Warszawie
Dyplom w Studio Portretu u Prof. I. Jaroszewskiej

Wystawy indywidualne

2019 Widzę, CENTRUM PROMOCJI KULTURY, Warszawa
2019 Widzę, HOTEL IMPRESJA, Duszniki- Zdrój
2019 Semi-fini, APTEKA SZTUKI, Warszawa
2018 Veryfikacje, LUKKA ART GALLERY, Warszawa
2015 Very Very, PRACOWNIA DUŻY POKÓJ, Warszawa
2011 Twarzą w twarz, GALERIA MŁYNEK, Warszawa

Wybrane wystawy zbiorowe

2019 Tusz, LUKKA ART GALLERY, Warszawa / duet drzeWO, Massafumi Koshio /
2018 Sygnatury, CONTRACT SHOW ROOM, Warszawa
2018 Spalanie, LUKKA ART GALLERY, Warszawa / duet drzeWO /
2018 Sygnatury, MOK Olsztyn / duet drzeWO /
2018 Kolor 6, LUKKA  ART GALLERY, Warszawa / duet drzeWO /
2017 Multiplikacje, ROTACYJNY DOM KULTURY, Warszawa / duet drzeWO /
2016 Molenbeek, STARY DWÓR, Żabieniec
2015 Struktura cienia, PROM KULTURY, Warszawa
2015 Zaciek, ZPAP, Łódź
2014 VILLA KARISSE, Warszawa
2013 IV Edycja Art Fresh Festival, SHERATON WARSAW HOTEL, Warszawa
2012 ARKADY KUBICKIEGO, Warszawa
2012 Cavaliada, TORWAR, Warszawa
2012 III Edycja Art Fresh Festival, SHERATON WARSAW HOTEL
2010 Nullus Dies Sine Linea, MUZEUM PLAKATU, Wilanów
2010 Starowieyski i jego uczniowie, TEATR RAMPA, Warszawa
2009 Nasza przestrzeń, CENTRUM ARTYSTYCZNE KINA LUNA, Warszawa
2009 TORY SŁUŻEWIEC, Warszawa
2008 ART BEM, Centrum Kultury Bemowo, Warszawa
2007 GALERIA 8 PLUS, Warszawa
2006 GALERIA 8 PLUS, Warszawa
2005 GALERIA 8 PLUS, Warszawa


Born 1985 in Warsaw, Poland.
Lives and works in Warsaw.

In 2016 – 2019 she also co-created artistic duo drzeWO.

The main theme of my works is a human. Treated not as a stereotypical subject of psychological research but as an artistic material of painting. The human body particularly fascinates me because of its mystery, timelessness, element spiritual, universal dimension. I strive to simplify the form using reduced means of expression to achieve more intensity and accurate my message. In my recent pieces human bodies and their faces are presented in even more equivocal way.
Painting is for me a creative process mainly based on intuition and cogitation. I try to avoid overthinking and bombast presenting the human body primarily as a medium of emotion that it invokes. That is even more relevant than the particular story behind the piece. Each of my works is a new challenge for me in many ways, so I do not paint series. This approach provokes me to the icreasingly tonal formal developments.
I am experimenting with the technique, use of standard tools in a unconventional way. I do not ultimately define the subject, title or mood in which the work is introduced. The percepction of the images is based on conection with the viewer and his/hers intuition, imagination. I leave room for interpretation and emphasizes that none of given meanings should be final. I am aware that the finished piece begins to live its own life and creates further relationships with the environment and viewer. That inspires me even more.

Education

2004 – 2009 European Academy of Arts in Warsaw, Department of Painting (distinction)
and Drawing, studio of Prof. A. Fałat and Prof. F. Starowieyski
2010 – 2012 European Academy of Photography in Warsaw,
Studio Portrait Photography of Prof. I. Jaroszewska

Solo exhibitions

2019 Widzę, CENTRUM PROMOCJI KULTURY, Warsaw, PL
2019 Widzę, HOTEL IMPRESJA, Duszniki- Zdrój, PL
2019 Semi-fini, APTEKA SZTUKI, Warsaw, PL
2018 Veryfikacje, LUKKA ART GALLERY, Warsaw, PL
2015 Very Very, LARGE STUDIO ROOM, Warsaw, PL
2011 Face to face, MŁYNEK GALLERY, Warsaw, PL

Selected group exhibitions

2019 Tusz, LUKKA ART GALLERY, Warsaw, PL / duo drzeWO, Massafumi Koshio /
2018 Signatures, CONTRACT SHOW ROOM, Warsaw, PL
2018 Combustion, LUKKA ART GALLERY, Warsaw, PL / duo drzeWO /
2018 Signatures, MOK Olsztyn, PL / duo drzeWO /
2018 Colour6, LUKKA ART GALLERY, Warsaw, PL / duo drzeWO /
2017 Multiplications, RDK, Warsaw, PL / duo drzeWO /
2016 Molenbeek, OLD MANSION, Żabieniec, PL
2015 The structure of the shadow, FERRY OF CULTURE, Warsaw, PL
2015 Bruise, ZPAP, Łódź, PL
2014 VILLA KARISSE, Warsaw, PL
2013 IV Edition of Art Fresh Festival, SHERATON WARSAW HOTEL, PL
2012 THE KUBICKI ARCADES, Warsaw, PL
2012 Cavaliada, TORWAR, Warsaw, PL
2012 III Edition of Art Fresh Festival, SHERATON WARSAW HOTEL, PL
2010 Nullus Dies Sine Linea, POSTER MUSEUM, Wilanów, PL
2010 Starowieyski and his students, RAMPA THEATRE, Warsaw, PL
2009 Our space, ART CENTER OF CINEMA LUNA, Warsaw, PL
2009 TORY SŁUŻEWIEC, Warsaw, PL
2008 ART BEM, Cultural Center Bemowo, Warsaw, PL
2007 8 PLUS GALLERY, Warsaw, PL
2006 8 PLUS GALLERY, Warsaw, PL
2005 8 PLUS GALLERY, Warsaw, PL